W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Zaszczepieni przeciw COVID-19 zostali zrobieni w balona? (aktualizacja: 4 sierpnia, 7 sierpnia)

Wypłynęły umowy, jakie firma Pfizer miała zawierać z niektórymi rządami na dostarczenie szczepionek przeciw COVID-19. Lektura tych umów szokuje. Bowiem jednostronnie zabezpieczają interesy Pfizera, można wręcz mówić o skrajnym zabezpieczeniu.

Tutaj jedno z takich doniesień:

http://polaneis.pl/wiesci-z-gmin/haniebna-umowa

W umowach ma być następujące oświadczenie kupującego: „Nabywca potwierdza, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionek nie są obecnie znane. I mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane„.

Z redakcją skontaktowało się kilka zaszczepionych osób. Chcą, by redakcja ustaliła, czy naprawdę taki zapis jest w umowach na dostarczenie szczepionek. Bo jeśli tak, to zostali wprowadzeni w błąd. Boją się także o swoje zdrowie w przyszłości.

Polska kontraktuje zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia o ustanowieniu wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem.

Porozumienie stanowi załącznik do decyzji Komisji Europejskiej z 18 czerwca 2020 r.

Na jego podstawie Komisja Europejska negocjuje i zawiera, w imieniu państw członkowskich, tzw. umowy zakupu z wyprzedzeniem (Advance Purchase Agreement – APA) dotyczące opracowania, produkcji, priorytetowych opcji zakupu oraz dostaw szczepionki na COVID-19 do państw członkowskich Unii Europejskiej.

Polska stała się stroną tego porozumienia na podstawie uchwały nr 114/2020 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego zakupu szczepionek przeciwko chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Minister Zdrowia został upoważniony do wykonania porozumienia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawę umów oraz skutków i skuteczności szczepionek postaramy się wyjaśnić.

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/polityka/zaszczepieni-przeciw-covid-19-zostali-zrobieni-w-balona

Fot.: pixabay.com

____________________________

Aktualizacja: 4 sierpnia

Ministerstwo Zdrowia otrzymało następujące pytania:

– Czy w umowach zawartych z firmą Pfizer jest zapis przytoczony w artykule: „Nabywca potwierdza, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionek nie są obecnie znane. I mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”?

– Pod jakim adresem są dostępne umowy ze wszystkimi dostawcami szczepionek, skąd można je ściągnąć?

– Czy minister zdrowia RP miał możliwość zgłoszenia swoich uwag do umów, jakie Komisja Europejska miała zawrzeć w imieniu państw członkowskich z dostawcami szczepionek? Jeśli tak, to jakie zgłosił?

____________________________

Aktualizacja: 7 sierpnia

Kontrowersyjne zapisy, że  długoterminowe skutki i skuteczność szczepionek nie są obecnie znane – mogą być w umowach.

——————————————————————————————————-

Justyna Maletka, z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia takie przesłała odpowiedzi 4 sierpnia:

Treść umów zawartych przez Komisję Europejską nie podlega upublicznieniu. Z fragmentami umów zawartych z Pfizer, w takim zakresie, w jakim upubliczniła je KE można zapoznać się pod poniższymi linkami:

1) BioNTech-Pfizer APA:

https://ec.europa.eu/info/files/redacted-advance-purchase-agreement-biontech-pfizer_en

2) BioNTech-Pfizer PA:

https://ec.europa.eu/info/files/redacted-purchase-agreement-biontech-pfizer_en

Zgodnie z porozumieniem między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, to Komisja Europejska negocjowała treści umów, które to, po wynegocjowaniu, zostały przekazane państwom członkowskim w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu bądź nie przystąpieniu do umowy.

————————————————————-

Tego samego dnia wysłaliśmy do ministerstwa kilka dodatkowych pytań:

– MZ nie zaprzecza więc, że przytoczone zapisy w umowie z firmą Pfizer są?

– Dlaczego treść umów nie podlega upublicznieniu?

– Ministerstwo Zdrowia ma kopie tych umów?

  Jeśli tak, to dlaczego nie może ich upublicznić?

——————————————————————

Justyna Maletka tak odpowiedziała:

W imieniu rzecznika prasowego informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie jest uprawnione do upubliczniania żadnego z zapisów umowy.

——————————————————————

Zapytaliśmy więc:

– Na mocy jakich przepisów prawa? Proszę konkretnie je wskazać.

—————————————————————–

6 sierpnia Justyna Maletka taką przesłała odpowiedź:

W imieniu rzecznika prasowego uprzejmie informuję, że podstawa odmowy upublicznienia ich treści wynika z trybu postępowania wynikającego z przepisów rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2001, s. 43), zwanego dalej „rozporządzeniem 1049/2001”.

Treść umów, w świetle przepisu art. 9 rozporządzenia 1049/2001, posiada charakter sensytywny,  zatem możliwość udzielenia informacji, oraz ich zakres, jest warunkowany uprzednią konsultacją z instytucją wytwarzającą tę dokumentację – w tym przypadku z Komisją Europejską.

Przepis art. 9 ust. 3 rozporządzenia 1049/2001 stanowi, że dokumenty sensytywne zostaną ujęte w rejestrze lub ujawnione wyłącznie za zgodą instytucji, która je stworzyła – w tym przypadku Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska, po przekazaniu przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 1 grudnia 2020 r., zapytania w tej sprawie, pismem z dnia 8 stycznia 2021 r. (data wpływu pisma do Ministerstwa Zdrowia: 15 stycznia 2021 r.) przekazała rekomendacje dotyczące nieudzielenia dostępu do treści umów z uwagi na:

1) ochronę interesów handlowych osoby prawnej – art. 4 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia nr 1049/2001;

2) ochronę procesu decyzyjnego – art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1049/2001;

3) ochronę prywatności i integralności osób – art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1049/2001

– wskazując przy tym między innymi na okoliczność, że ujawnienie tych informacji, ze względu na ich wartość handlową, mogłoby potencjalnie zaszkodzić wszystkim postępowaniom przetargowym na zakup szczepionek COVID-19, ponieważ podważyłoby cel prawdziwej konkurencji w postępowaniach o udzielenie zamówienia (obecnie negocjowanych przez Komisję), z wysokim ryzykiem uniemożliwienia zakupu szczepionek COVID-19 dla wszystkich państw członkowskich, a ostatecznym celem podejmowanych przez Komisję Europejską działań jest zbudowanie solidnego i zróżnicowanego portfela szczepionek będących do dyspozycji państw członkowskich.

Zgodnie z systemem źródeł prawa rozporządzenia unijne są stosowane bezpośrednio. W świetle przepisu art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.), jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Z powyższego wynika, iż w przypadku odmiennych postanowień ustawy oraz rozporządzenia unijnego, należy stosować przepisy rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, informujemy, z fragmentami wyżej wymienionych umów, można zapoznać się również na oficjalnej stronie internetowej KE pod poniższymi linkami (w takim zakresie, w jakim zostały udostępnione przez KE):

(https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en)

BioNTech-Pfizer APA:

https://ec.europa.eu/info/files/redacted-advance-purchase-agreement-biontech-pfizer_en

BioNTech-Pfizer PA:

https://ec.europa.eu/info/files/redacted-purchase-agreement-biontech-pfizer_en

Moderna APA:

https://ec.europa.eu/info/files/redacted-advance-purchase-agreement-moderna_en

CureVac APA:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf

AstraZeneca APA:

https://ec.europa.eu/info/files/redacted-advance-purchase-agreement-astrazeneca_en

Johnson & Johnson (Janssen) APA:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jj_apa_202005071550.pdf

Sanofi-GSK APA:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/apa_with_sanofi_gsk.pdf

====================================================

KOMENTARZ

Ministerstwo nie wprost, ale przyznało, że takie zapisy mogą być w umowach: „Nabywca potwierdza, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionek nie są obecnie znane. I mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”.

Bo skoro by ich nie było, to byłaby odpowiedź: Takiego zapisu nie ma.

W takiej sytuacji, ministerstwo nic by nie ujawniło, skoro takich zapisów w umowach nie byłoby. A skoro mogą być, to „Ministerstwo Zdrowia nie jest uprawnione do upubliczniania żadnego z zapisów umowy” i nie może temu zaprzeczyć ani potwierdzić.

A czemu zaprzeczyć? A co, jak umowy wypłyną lub zostaną jednak upublicznione? Co wówczas?

Inaczej interpretować odpowiedzi ministerstwa nie sposób.

————————————————————————————————

Czy argumentacja ministerstwa jest poprawna, zapewne będzie to badał sąd. Zamierzamy bowiem wystąpić o udostępnienie tych umów, bez jakichkolwiek wykreśleń.

Redakcja  

______

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie