W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Aktualizacje: 27 lutego, 10 marca, 11 marca, 13 marca, 16 marca, 18 marca, 20 marca, 7 kwietnia, 10 kwietnia, 21 kwietnia, 22 kwietnia, 2 maja, 24 czerwca, 18 lipca, 27 sierpnia

Autor: pixabay.com

MMR to trójskładnikowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce. Zgodnie z polskim kalendarzem szczepień na 2020 rok, MMR podaje się obowiązkowo wszystkim dzieciom w 13–15 miesiącu życia. Jak podaje Wikipedia, obecnie w obrocie znajduje się wiele szczepionek typu MMR wielu producentów, m.in. Priorix produkowana przez GlaxoSmithKline, M-M-RvaxPro i Trimovax (Sanofi Pasteur), Tresivac (SII) i MMR-II, następca oryginalnej szczepionki Hillemana produkowany w zakładach Merck.

Siostrzeniec pani Ewy z Tczewa za kilka miesięcy ma być zaszczepiony przeciw odrze, śwince i różyczce.

Czytelniczka nie natrafiła jednak nigdzie na szczegółowe informacje dotyczące miejsca produkcji tych  szczepionek, gdzie były przebadane i kto w Polsce to sprawdza, zanim dotrą do lekarza, który wykona szczepienie. Chce, by redakcja to ustaliła.

Sprawą się zajmiemy. 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY CZĘŚĆ ZEBRANYCH INFORMACJI

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministra zdrowia, przesłał  takie wyjaśnienia w sprawie szczepionki:

„Aktualnie szczepienia przeciwko odrze-śwince-różyczce realizowane są zgodnie z PSO i wykonywane przy użyciu szczepionki M-M-RvaxPro, dla której podmiotem odpowiedzialnym jest MSD Francja. Wytwórcą odpowiedzialnym za zwolnienie serii jest Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, NL-2003 PC Haarlem, Holandia. Szczepionki kupione przez Ministerstwo Zdrowia wyprodukowane zostały w Holandii.

Umowa z wykonawcą zamówienia na dostawy szczepionek w 2020 r. została zawarta 18 listopada 2019 r.

Informacje na temat zgód i badań w zakresie szczepionki są dostępne na stronie Europejskiej Agencji Leków (EMA):

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/m-m-rvaxpro.

Ministerstwo Zdrowia sprawdza dokumenty potwierdzające rejestrację i dopuszczenie do obrotu. Natomiast nie ma uprawnień do oceny badań rejestracyjnych – funkcję nadzorującą pełni EMA.

Wykonawca zamówienia wraz z przedmiotem dostawy dołącza protokół dostawy, faktury, dla poszczególnych serii orzeczenie o zwolnieniu serii, ulotkę, decyzję dopuszczenia do obrotu oraz CHPL”.

——

Katarzyna Kozłowska, działając w imieniu spółki MSD Polska Sp. z o.o., przesłała takie wyjaśnienia:

„Spółka MSD spełnia wszystkie wymagania prawne stawiane producentowi produktów leczniczych wyrażane w aktach prawa powszechnie obowiązującego na poziomie krajowym oraz europejskim, jak również stosuje się do regulacji branżowych wydawanych przez stowarzyszenia zrzeszające firmy farmaceutyczne. Podstawową dyrektywą podejmowanych działań jest zgodność z prawem oraz dbałość o dobro pacjentów i ich bezpieczeństwo.

Proces dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego, w tym szczepionek, wymaga długotrwałych badań i przedstawienia odpowiednich dowodów skuteczności. Potwierdzeniem spełniania norm prawnych przez produkt jest wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na poziomie krajowym lub europejskim – oczywiście produkt MMRvaxPro takie pozwolenie posiada. W innym przypadku nie mógłby funkcjonować w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu uzyskania pozwolenia konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej procedury weryfikującej dokumenty i informacje przedstawione przez producenta – szczegółowe dane dotyczące rodzajów i zawartości substancji czynnych oraz substancji pomocniczych, opis wytwarzania produktu oraz metod kontroli stosowanych w jego trakcie, szereg badań farmaceutycznych, farmakologicznych, toksykologicznych oraz klinicznych, opis wykorzystywanego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów, czy plan zarządzania ryzykiem użycia produktu.

Kluczowym elementem stanowiącym opis produktu jest Charakterystyka Produktu Leczniczego – dostępna publicznie dla każdego zainteresowanego. Charakterystyka jest kompleksowym dokumentem zawierającym wyczerpujące informacje o produkcie oraz dane o producencie. Zawiera w szczególności podstawowe dane produktu takie jak skład, dawkowanie czy przeciwwskazania, ale również specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu, interakcje z innymi lekami, działania niepożądane oraz informacje na temat przeprowadzonych badań klinicznych, oceniających między innymi skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania danego produktu wraz z ich wynikami oraz wyniki badania immunogenności.

Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego MMRVaxPro jest dostępna na stronie Europejskiej Agencji Leków pod adresem:

https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/m-m-rvaxpro#product-information-section

Na tej stronie znajdują się również inne informacje na temat produktu MMRVaxPro, w tym streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego produkt MMRVaxPro. Jest to dokument, który wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w Unii Europejskiej oraz warunków jego stosowania.

W toku dopuszczenia produktu do obrotu oceniana jest jego skuteczność, bezpieczeństwo stosowania czy relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania. Tym samym wydanie pozwolenia oznacza, że powyższe kwestie zostały ocenione pozytywnie.

Spółka MSD przywiązuje ogromną uwagę do jakości, efektywności oraz bezpieczeństwa swoich produktów. Niemniej, nie może być odpowiedzialna za wszystkie działania niepożądane każdego z nich. Jest wiele czynników mogących spowodować taki efekt, na które zarówno Spółka, jak i podmiot odpowiedzialny, nie mają wpływu (np. niewłaściwa kwalifikacja do szczepienia, nieodpowiednie warunki transportu, niewłaściwe zarządzanie produktem). W związku z powyższym, każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, a potencjalna odpowiedzialność może być uzasadniona wyłącznie gdy związek skutkowo-przyczynowy między rzekomym niepożądanym odczynem poszczepiennym, a konkretnym produktem, zostanie udowodniony”.

——–

Odpowiedź przesłana przez dyrektora Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach:

——–

Odpowiedzi przesłane przez Annę Obuchowską, zastępcę Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:

– Jakie obecnie szczepionki MMR są w magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku? (chodzi o serię, datę produkcji, datę ważności).

– W chwili obecnej (stan na dzień 03.03.2020 r.) w magazynie szczepionek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku znajduje się szczepionka MMR VAX PRO dw. 30.04.2021 seria S014653

– Czy są to może już szczepionki z postępowania przetargowego ZZP-10/20?

– Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie posiada wiedzy na temat postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Ministra Zdrowia

– Jakie dokumenty otrzymała WSSE wraz ze szczepionkami? Wnosimy o przekazanie ich redakcji (chodzi o wszystkie, oprócz faktur VAT i innych dokumentów księgowych).

– Do każdego transportu preparatów szczepionkowych dostarczanych do WSSE w Gdańsku dołączane są dokument księgowy WZ, protokół zdawczo-odbiorczy, wydruk temperatury w komorze chłodniczej samochodu transportowego w czasie transportu preparatów szczepionkowych oraz orzeczenie o zwolnieniu z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej produktu leczniczego. Dokument dotyczący szczepionki MMR VAX PRO w załączeniu. Każdy preparat szczepionkowy w opakowaniu jednostkowym posiada ulotkę dla pacjenta zgodną z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

– Jak często szczepionki MMR dostarczane są do WSSE w Gdańsku z magazynu w Porębach?

– Dostawa preparatów szczepionkowych z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli odbywa się jeden raz w miesiącu.

– Jak często szczepionki MMR dostarczane są z WSSE w Gdańsku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie? 

– Dostawa preparatów szczepionkowych z magazynu Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Tczewie odbywa się zazwyczaj jeden raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb. W miesiącu lutym dostawa odbyła się dwa razy.

– Jakie dokumenty wraz z nimi otrzymuje PSSE w Tczewie?

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie otrzymuje wraz z dostawą preparatów szczepionkowych dokument księgowy WZ, protokół zdawczo-odbiorczy oraz wydruk temperatury w komorze chłodniczej samochodu transportowego w czasie transportu preparatów szczepionkowych do PSSE w Tczewie. Każdy preparat szczepionkowy w opakowaniu jednostkowym posiada ulotkę dla pacjenta zgodną z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

– Ile niepożądanych odczynów poszczepiennych w rozbiciu na lata: 2010-2019 zostało odnotowanych przez WSSE w Gdańsku (chodzi nam o dane ogólne).

– Do dnia 31.12.2010 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. W załączniku do ww. rozporządzenia  wzór ‘Formularz zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego” nie kategoryzowano przypadków NOP na łagodne, poważne i ciężkie. Kategoryzacja przypadków została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Przepisy rozporządzenia obowiązują od dnia 1.01.2011 r.

 tabela 03 2020 1

——–

Wyjaśnienia przesłane przez Marię Wons, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie:

 ——–

Wyjaśnienia przesłane przez Ewę Augustynowicz, z up. dyrektora NIZP-PZH:

Każda seria szczepionki, oprócz tego, że jest kontrolowana i zwalniana przez wytwórcę, podlega również kontroli i zwolnieniu na dany rynek przez niezależne laboratorium. W Polsce wykonywane są również badania wybranych produktów leczniczych immunologicznych (w tym szczepionek) w ramach kontroli rynku na podstawie umowy zawieranej corocznie z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych niezależnym laboratorium weryfikującym bezpieczeństwo, skuteczność oraz parametry jakościowe szczepionek stosowanych w Programie Szczepień Ochronnych na terenie Polski jest Laboratorium Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem „Kontrola seryjna wstępna obejmuje badania jakościowe polegające na badaniu laboratoryjnym próbki produktów, o których mowa w art. 65 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy, pobranej z każdej serii wyprodukowanego produktu leczniczego w celu potwierdzenia jego tożsamości, zgodności z określonymi wymaganiami jakościowymi zawartymi w dokumentacji stanowiącej podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu albo w Farmakopei Europejskiej lub jej tłumaczeniu na język polski zawartym w Farmakopei Polskiej oraz zgodności z wynikami badań zawartymi w zapisach wytwarzania serii produktu leczniczego podpisanych przez osobę wykwalifikowaną”.

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, Rozdział 5 „Obrót produktami leczniczymi”:  „7. Instytuty badawcze upoważnione do prowadzenia kontroli seryjnej wstępnej zwalniają z kontroli seryjnej wstępnej daną serię produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1–3, jeżeli została ona poddana takim badaniom przez właściwe organy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jeżeli został przedstawiony dokument potwierdzający wykonanie takich badań.” Na poziomie europejskim jakość produktów leczniczych kontrolowana jest przez Sieć Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL), koordynowaną przez Europejski Dyrektoriat Jakości Leków (EDQM), agendę Rady Europy.

Zakład Badania Surowic i Szczepionek należy do sieci GEON (General European OMCL Network) pod patronatem EDQM, która zrzesza laboratoria OMCL i jako jej członek musi przestrzegać również międzynarodowych wytycznych – Europejskiej Administracyjnej Procedury Zwalniania Serii (EU Administrative Procedure For Official Control Authority Batch Release), gdzie podano co następuje: “The list of Official Medicines Control Laboratories (OMCLs), in the European Union, currently carrying out „Official Control Authority Batch Release” is available from the European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM), Department of Biological Standardisation, OMCL Networks and HealthCare (DBO), OCABR Section of the Council of Europe and it is regularly updated (see www.edqm.eu). Each of these laboratories corresponds to the „Official Medicines Control Laboratory” cited in Article 1, paragraph 78 of Directive 2004/27/EC which amends Article 114 of Directive 2001/83/EC.

The Directives require Member States to recognise Official Control Authority Batch Release carried out in any other Member State, (while taking into account the next paragraph). This means that once a batch is released by the competent authority of one Member State, then that Official Control Authority Batch Release, if required, is valid for all other Member States, (while taking into account the next paragraph). The „European Union Official Control Authority Batch Release Certificate” delivered by a National competent authority is the document used by a Member State to indicate that „Official Control Authority Batch Release” has taken place. Although the Directive specifically precludes any Member State from carrying out OCABR testing of a batch already released by another Member State, nevertheless post marketing testing of this batch by any Member State, e.g. as part of post-marketing surveillance, is not precluded.”

Wszystkie dostępne na rynku serie szczepionek typu MMR zostały zwolnione z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej przez Laboratorium Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH na podstawie certyfikatu OCABR (EC/EEA OFFICIAL CONTROL AUTHORITY BATCH RELEASE TESTING CERTIFICATE FOR IMMUNOLOGICAL PRODUCTS) wydanego przez jedno z laboratoriów sieci OMCL, po wykonaniu wszelkich wymaganych badań. Nie istnieje obowiązek ponownego badania serii, która została zwolniona certyfikatem OCABR lub Orzeczeniem Kontroli Seryjnej Wstępnej.

W odpowiedzi na pytania w brzmieniu:

„Na stronie portalu poświęconej szczepionce MMR i odrze, są takie zdania:

– „Na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione, rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana z większą liczbą rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci. Badania wykluczają związek szczepionki przeciw odrze z występowaniem autyzmu”.

„W stosunku do zdania: „Na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione, rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana z większą liczbą rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci” – wnosimy o przesłanie dowodów naukowych lub innych, na potwierdzenie tych stwierdzeń w odniesieniu do naszego kraju za lata 2015-2019”

uprzejmie wyjaśniam, że odpowiedź dostępna jest w Biuletynach Choroby zakaźne i zatrucie w Polsce (dane od 1999r.) pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#04 oraz w raportach ECDC dotyczących zachorowań na odrę, np.

https://szczepienia.pzh.gov.pl/ecdc-opublikowalo-raport-roczny-o-wystepowaniu-odry-i-rozyczki-w-europie-w-2019-roku/,  https://szczepienia.pzh.gov.pl/ecdc-opublikowalo-raport-roczny-o-wystepowaniu-odry-w-europie-w-2018-roku/, gdzie dostępne są dane dotyczące stanu zaszczepienia przeciw odrze. Dodatkowo analiza epidemiologiczna dotycząca okresu styczeń-czerwiec 2019, kiedy odnotowano w Polsce epidemiczny wzrost zachorowań na odrę dostępna jest pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/ODRA-MAPA-1-6.grudzie%C5%84-2019-.pdf.

W odpowiedzi na pytania w brzmieniu:

 „W stosunku do zdania: „Badania wykluczają związek szczepionki przeciw odrze z występowaniem autyzmu” – wnosimy o przesłanie nam tych badań w języku polskim”

uprzejmie wyjaśniam, że odpowiedź dostępna jest na stronie NIZP-PZH Szczepienia.info pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/gdzie-mozna-znalezc-dowody-na-brak-zwiazku-przyczynowego-pomiedzy-autyzmem-a-szczepieniami/.

 ——–

Odpowiedzi przesłane przez spółkę Medical Medycyna w Tczewie (która ma przychodnię, gdzie wykonuje się szczepienia):

 

 ——–

Treść żądania wysłana do firmy Urtica:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Biuro zarządu

+48 71 782 66 01

+48 71 782 66 02

+48 71 782 66 04

fax: +48 71 782 66 09

sekretariat@urtica.pl

Olga Rosłonek

Biuro Prasowe Pelion SA

olga.roslonek@pelion.eu

 

                                                                                                    Łódź, 18.03.2020r.

ŻĄDANIE

W związku z brakiem odpowiedzi na pytania prasowe przesłane mailowo w dniu 27 lutego br., zgodnie z prawem prasowym (W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy) – wzywam do przesłania odmowy udzielenia informacji.

Żądanie to wysyłam mailowo oraz listem poleconym.                   

W załączeniu: ksero wysłanego zapytania prasowego.               

 

                                                                                Jacek Sowiński – redaktor naczelny 

 

Pytania, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi:

– Czy pierwsza partia szczepionek została przez Państwa dostarczona do magazynu w Porębach – Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (termin był do 30 stycznia)?

– A może następne partie także już tam trafiły?

– Jak oznaczona jest seria szczepionek, która trafia(ły) do magazynu w Porębach?

– Jak oznaczone są partie zakupione przez MZ, kto jest odpowiedzialny za zwolnienie serii, kto jest osobą wykwalifikowaną w przypadku tej serii?

– Jakie dokumenty wraz ze szczepionkami zostały dostarczone do magazynu w Porębach? Prosimy o ich przesłanie (w języku polskim – taki był wymóg przetargu), oprócz faktur VAT.

– Jak szczepionki M-M-RvaxPro znalazły się w Państwa firmie: dostarczył je producent czy sami je odebraliście, np. z zakładu, gdzie są produkowane?

– Zakupione przez MZ szczepionki, gdzie (kraj) i kiedy były wyprodukowane?

  Wykonawcą przetargu MZ jest spółka Urtica. W jakim stopniu i jak spółka odpowiada za jakość dostarczonych szczepionek? Czy spółka Urtica weryfikuje pod względem zdrowotnym i zgodności z zamówieniem MZ oraz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – otrzymane od producenta szczepionki? Jeśli tak, to jak?

– Czy w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych, np. wskutek wadliwości lub działań niepożądanych szczepionek (niewykluczony jest nawet zgon, zgodnie z charakterystyką tego produktu leczniczego) – spółka Urtica odpowiada karnie i cywilnie jako wykonawca przetargu? Jeśli nie, to kto?

 ——–

Wyjaśnienia MSD Polska sp. z o.o. do żądania w trybie prawa prasowego:

 MSD 1 18 03 2020

MSD 18 03 2020

——–

Treść żądania wysłana do firmy Pharmalink:

Pharmalink sp. z o.o.

ul. Gillette 1

94-406 Łódź

logistyka@pharmalink.pl

tel. 800 111 203

 

                                                                                                    Łódź, 17.03.2020r.

 

ŻĄDANIE

 W związku z brakiem odpowiedzi na pytania prasowe przesłane mailowo w dniach: 10 i 11 marca br., zgodnie z prawem prasowym (W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy) – wzywam do przesłania odmowy udzielenia informacji.

Żądanie to wysyłam mailowo oraz listem poleconym.

W załączeniu: ksero wysłanego zapytania prasowego.               

 

                                                                                Jacek Sowiński – redaktor naczelny  

 ——–

Odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane spółce Medical Medycyna w Tczewie:

 

– Przesiewowe badanie przedmiotowe jest wystarczające do wykluczenia wskazanych przeciwwskazań?

-Tak. Lekarz podczas badania lekarskiego na postawie dokumentacji medycznej i wywiadu wyklucza wszystkie przeciwwskazania, nie tylko te zawarte w załączniku.

Jeśli dziecko jest pacjentem poradni specjalistycznej, niezbędne jest zaświadczenie z tej poradni o braku przeciwwskazań do szczepienia MMR.

Bez tego zaświadczenia lekarz nie wykonuje szczepienia.

– Czy Państwa  przychodnia jest w stanie wykonać wszystkie badania w zakresie wskazanych przeciwwskazań, czy raczej potrzebna jest także konsultacja np. w przychodni specjalistycznej?

– Choroby takie, jak wrodzone niedobory odporności (które wymieniono w załączniku) niosą ze sobą wiele chorób współistniejących, przez co Pacjenci często są pod opieką kilku poradni.

W naszej przychodni do dyspozycji pacjentów jest szereg specjalistów (lista dostępna http://zozmedical.pl/lekarze-specjalisci/) oraz lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pediatrzy,

którzy kierują do odpowiedniej poradni.

– Kto ponosi koszt badań wykluczenia tych przeciwwskazań (przychodnia, Skarb Państwa, rodzice)?

– Decyzja leży po stronie rodzica. Pacjent ma prawo skorzystać z wizyt oraz badań w poradniach specjalistycznych w ramach finansowania NFZ lub prywatnie.

Barbara Baczewska

Medical Medycyna Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 5a,

83-110 Tczew

 ——–

Podsumowanie śledztwa dziennikarskiego w sprawie drogi szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Poinformowaliśmy GIF o możliwej szkodliwości szczepionek

Columbo                                                                                                                                                   Fot.: pixabay.com

——–

 

GIF zapewnia, że ustalił drogę szczepionki M-M-RVAXPRO od producenta do magazynu w Porębach

 

 ——–

 

W interesie polskich dzieci nie zamierzamy bawić się w gierki prawne z producentem szczepionki M-M-RvaxPro

 

 ——–

 

Producent szczepionki M-M-RvaxPro utajnił kraj jej produkcji oraz datę wytworzenia! Nawet tego rodzicom polskich dzieci nie wolno wiedzieć?

 

 ——–

 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w sprawie szczepionki M-M-RVAXPRO chyba potyka się o własne nogi. Ciekawe, co z tego wyniknie?

 

 ——–

 

Szok! Nie chcą nam udostępnić szczepionki M-M-RvaxPro celem wykonania kompleksowych badań

——–

 

W interesie polskich dzieci nie możemy dłużej czekać. Dajemy Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (GIF) czas do poniedziałku, 29 czerwca

 

——–

 

 
 
——–
 
 
 
 

Przeczytaj także:

– Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro

– Pytania do prezesa spółki Medical Medycyna w Tczewie dotyczące szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro

– Producent szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro wbija nóż w narrację lekarzy oraz…

– Sprzeczne informacje Ministerstwa Zdrowia na temat dokumentacji przetargowej na zakup szczepionki MMR

– Pytania o badania szczepionki MMR

– Niezwykła skuteczność szczepionki M-M-RvaxPro to tylko mit? Tak to na razie wygląda

– Afera z uzyskaniem wyników badań szczepionki M-M-RvaxPro

– Spółka Urtica to czarna dziura informacyjna w drodze szczepionki M-M-RvaxPro do ciał polskich dzieci

oraz:

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?