W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytamy ministra zdrowia, jakie konkretnie osoby mają przeprowadzić kompleksową analizę zdrowotną ludności RP w czasie pandemii COVID-19. I jakie mają ku temu kompetencje i przygotowanie (aktualizacja: 22.01, 11.02)

Autor: pixabay.com

15 czerwca 2022r. minister zdrowia powołał Zespół do spraw analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych.

W skład zespołu wchodzą:

–  przewodniczący – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

–  członkowie

przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,

przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,

– sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego.

Zadaniem zespołu jest:

1) przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19;

2) zidentyfikowanie konsekwencji zdrowotnych powstałych w związku z pandemią COVID-19;

3) przygotowanie propozycji zmian systemowych mających na celu wyjście z długu zdrowotnego.

Zespół miał zakończyć swoją działalność nie później niż 31 grudnia 2022r. Jednak zarządzeniem z 7 grudnia, minister przedłużył prace zespołu do 31 marca br.

Pytania do ministra zdrowia:

– kto konkretnie bierze udział w pracach tego zespołu?

– jakie jest przygotowanie zawodowe tych osób do takiego zespołu (wykształcenie, prace naukowe, inne)? Ile poszczególne osoby mają lat?

– ile było posiedzeń zespołu?

– jak można zaznajomić się z uchwałami podjętymi przez zespół (gdzie są dostępne)?

– dlaczego prace zespołu zostały przedłużone o 3 miesiące?

PN

Fot.: pixabay.com

————————

Aktualizacja: 22 stycznia. Tajny zespół odbył tylko dwa spotkania

Maria Kuźniar z Wydziału ds. Mediów MZ taką przesłała odpowiedź:

Pani redaktor, w skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

                 a) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

                 b) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

                 c) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,

                 d) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

                 e) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,

3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Do 18 stycznia odbyły się dwa posiedzenia Zespołu.

Efektem prac Zespołu będzie raport z analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych zawierający:

a) wyniki analizy sytuacji zdrowotnej Polaków w czasie pandemii COVID-19;

b) opis konsekwencji zdrowotnych powstałych w związku z pandemią COVID-19;

c) wnioski oraz propozycje zmian systemowych, które pomogą wyjść z długu zdrowotnego.

Zespół zakończy swoją działalność w dniu przedstawienia ministrowi zdrowia raportu, nie później jednak niż 31 marca 2023 r.

Prace Zespołu zostały przedłużone do 31 marca 2023 r. ze względu na złożoność zadań. Przygotowanie raportu wiąże się z przeprowadzeniem licznych i czasochłonnych analiz. Niektóre dane niezbędne w 2022 r. były jeszcze niedostępne lub niepełne.

KOMENTARZ

Z odpowiedzi wynika, że zespół spotkał się tylko dwa razy. Średnio – spotkanie raz na 3 miesiące.

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi w zakresie imiennego składu zespołu oraz kompetencji osób z tego zespołu do sporządzenia „analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych”.  

Dlatego, zgodnie z art. 4.3 Prawa prasowego, ministerstwo otrzyma żądanie (w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

cdn.

————————

Aktualizacja: 11 lutego. Jedyny stały członek zespołu

Maria Kuźniar z Wydziału ds. Mediów MZ przesłała odpowiedź na żądanie redakcji w trybie art. 4.3 Prawa prasowego:

Jedynym stałym członkiem zespołu, wymienionym (w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych – Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2022 r. poz. 61 i 124) z imienia i nazwiska, jest przewodniczący Zespołu – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, w wieku 41 lat, z wykształceniem wyższym z zakresu zdrowia publicznego.

Niezbędne do prac Zespołu analizy prowadzą komórki organizacyjne i instytucje, których przedstawiciele są członkami Zespołu. Skład zespołu na posiedzeniach różni się w zależności od przedmiotu poszczególnego posiedzenia. Nie ma więc stałych przedstawicieli, którzy biorą udział we wszystkich posiedzeniach.

Do 8 lutego 2023 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu. Nie podjął on uchwał. Efektem prac Zespołu będzie raport z analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych.

KOMENTARZ

Jeśli pod analizą nie podpiszą się konkretne osoby, to takiego opracowania nie będzie można z definicji traktować poważnie. Odpowiedzialność zbiorowa (urzędy), to odpowiedzialność rozmyta.

cdn.