W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

Autor: pixabay.com

23 stycznia tego roku, prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) i dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydali wspólne stanowisko na temat przypadków odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny otrzymał od nas dwukrotnie następujące pytania:

– Jak Pan przypuszcza, dlaczego rodzice chcą przed szczepieniem dziecka wiedzieć wszystko o szczepionce, jej bezpieczeństwie i możliwych powikłaniach po zaszczepieniu? Mają prawo do takiej wiedzy?

Cytat z komunikatu: „Szczepionki spełniają obecnie najwyższe standardy bezpieczeństwa i ryzyko związane z ich zastosowaniem jest znikome”.

– Jakie są te najwyższe standardy bezpieczeństwa i kto je ustalił? Proszę je podać. Co konkretnie oznacza stwierdzenie: „znikome”?

Cytat: „Obowiązki lekarza związane z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych określa art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

– Czy artykuł ten wyłącza stosowanie art. 31 Ustawy o zawodzie lekarza: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania”?

– Czy artykuł ten wyłącza stosowanie zasad etyki zawodowej – art. 2, 13 i innych kodeksu etyki lekarskiej w związku z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza?

W komunikacie raz jest napisane: „Lekarz przeprowadzający szczepienie informuje o możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)”, a drugi raz: „Brak jest podstawy prawnej do żądania od lekarza wyjaśnienia wątpliwości dotyczących takich kwestii (…) możliwych działań niepożądanych czy szkodliwość szczepionki”.

– Które stwierdzenie jest prawdziwe, bo wydaje się, że nawzajem się wykluczają?

– Na jakiej podstawie zarzuca Pan rodzicom zadającym pytania lekarzom – pozorność ich działań (punkt 13 komunikatu)? Czy przypadkiem ten zarzut nie zmierza do „stworzenia” rodzica idealnego dla obecnego systemu zdrowia, który nie myśli samodzielnie, nie zadaje pytań, przyjmuje wszystko na słowo? 

 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi.

 

Treść żądania podpisana przez redaktora naczelnego:

„W związku z brakiem odpowiedzi na pytania prasowe przesłane mailowo dwukrotnie (w dniach: 27 i 28 stycznia br.), zgodnie z prawem prasowym (W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy) – wzywam do przesłania odmowy udzielenia informacji.

 

Żądanie to wysyłam mailowo oraz listem poleconym”.

 

Po otrzymaniu wezwania, Jan Bodnar, rzecznik prasowy GIS przesłał nam odpowiedź – więcej:

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

 

Przeczytaj także:

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?